Over EOP ‘t Centrum

Emmen was een van de eerste gemeenten waar dorpsraden en andere bewonersverenigingen werden gevraagd om erkende overlegpartners te worden, die over allerlei zaken regelmatig overleg zouden gaan plegen met de gemeente. Die zogenaamde EOP’s bestaan inmiddels al ruim tien jaar.

Het EOP Het Centrum is een belangenvereniging die de bewoners van onze wijk vertegenwoordigt en door de gemeenteraad erkend is als officiële gesprekspartner.

De belangenvereniging heeft een 4-tal deelpartners: de Stadskern, Oud Allee, Oud Emmen en Boschoord. Elk van deze deelpartners is vertegenwoordigd in het bestuur.

De EOP Het Centrum behartigt de gemeenschappelijke belangen van de inwoners in haar werkgebied en vervult een intermediaire functie in het contact tussen bewoners in onze wijk en het gemeentebestuur.

Voorwaarde voor deze belangenbehartiging en intermediaire functie is dat de gemeente onze mening vroegtijdig vraagt (waartoe zij verplicht is), over belangrijke onderwerpen als ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, openbare werken, verkeersvoorzieningen en milieu en hierover tijdig informatie over verstrekt. Informatie overigens waarom wij ook schriftelijk kunnen verzoeken. Dan pas kunnen wij gevraagd en ongevraagd advies geven over genoemde zaken die de inrichting en de leefbaarheid in de wijk beïnvloeden.

Eén van de mogelijkheden voor overleg en advies met de gemeente is het uitvoeringsoverleg, dat regelmatig plaatsvindt. In dit overleg komen o.a. de resultaten van de “schouwen” ter sprake. Daarnaast vindt er jaarlijks overleg plaats tussen het bestuur en B&W.

Essentieel is verder dat er regelmatig contact is met onze achterban, maar ook met andere partners in het openbare gebied, zoals woningcorporaties, waterschappen, buurtverenigingen, welzijnsorganisaties, ondernemingsverenigingen, ed. Op verzoek van de gemeente, maar ook op eigen initiatief wordt, waar nodig, samenwerking gezocht met de achterban en genoemde partners.

Het college stelt ons een meerjarenbudget ter beschikking. Dit budget, waarover we zelf binnen randvoorwaarden kunnen beschikken, is bedoeld om de leefbaarheid in het openbare gebied te verbeteren, alsmede door zelfwerkzaamheid de sociale cohesie tussen de bewoners in onze wijk te bevorderen.

Daarnaast verstrekt het college een jaarlijkse bijdrage in de kantoor-en organisatiekosten.